top of page

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu

a Rady EU 2016/679 (GDPR)

1. Správce osobních údajů

Společnost SIENA, s.r.o. se sídlem Svazarmovská 308, Frýdek-Místek, 738 02, IČO:62300725 DIČ: CZ62800725, zapsána v  Obchodním rejstříku, vedeném  Krajským soudem  v  Ostravě, spisová  značka C 12627 ( dále jen správce )  Vás  tímto v souladu s čl. 12 GDPR  informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

2. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy, či k plnění zákonných povinností správce.

3. Zdroje osobních údajů

Přímo od subjektů.

Veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence.

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Adresní a identifikační údaje sloužící k jednostranné a nezaměnitelné identifikaci subjektů (např. jméno, příjmení, titul, popř. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mail).

Popisné údaje (např. bankovní spojení).

Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektů údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálního řízení aj.).

5. Kategorie subjektů údajů

Zákazník správce.

Zaměstnanec správce.

Dopravce.

Dodavatel služby.

Uchazeč o zaměstnání.

6. Kategorie příjemců osobních údajů

Finanční ústavy.

Veřejné ústavy.

Státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy.

7. Účel zpracování osobních údajů

Jednání o smluvním vztahu.

Plnění smlouvy.

Ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce).

Archivnictví vedené na základě zákona.

Výběrová řízení na volná pracovní místa.

Plnění zákonných povinností ze strany správce.

Ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů.

8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovně, v sídle správce a pověřenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. manuálním způsobem, u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnéhu zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

9. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách či příslušných právních předpisech, jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

10. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů, s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • Subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů.

 • Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů.

 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

 • Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo fyzické osoby.

 • Zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadujících ochranu osobních údajů.

11. Práva subjektu údajů

1. V souladu s čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • Účelu zpracování.

 • Kategorii dotčených osobních údajů.

 • Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny.

 • Plánované době, po kterou budou údaje uloženy.

 • Veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů.

2. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na je účel jejich zpracování, může:

 • Požádat správce o vysvětlení.

 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý jev. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

 • Je-li žádost subjektu údajů podle odst. 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.

 • Nevyhoví-li správce subjektu údajů podle odst. 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy na Úřad na ochranu osobních údajů.

 • Postup podle odst. 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

 • Správce má právo za poskytnuté informace požadovat přiměřenou náhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

bottom of page